توماچ اسمائیل اوغلو (بنیان گذار / رئیس هیئت مدیره)

ایمیل: toumaj@ti.com.tr

تلفن تماس : 905077394661+

پیام برجسته باف (هم بنیان گذار / نایب رئیس هیئت مدیره)

ایمیل: payam@ti.com.tr

تلفن تماس : 905528800666+

الینا مهدی نسب (مدیر رزرویشن)

ایمیل: elina@titour.com.tr

تلفن تماس : 905013285003+

سیامک جباری (مدیر اجرائی)

ایمیل: operation@titour.com.tr

تلفن تماس : 905013285001+

باتوهان یاسان (مدیر حسابداری)

ایمیل: accounting@titour.com.tr

تلفن تماس : 905384594604+